Warrant subskrypcyjny

Warrant subskrypcji, inaczej gwarancja subskrypcyjna, jest bonem subskrypcyjnym uprawniającym posiadacza papierów wartościowych do zakupu akcji i obligacji z nowej emisji z dyskontem. Czyli takich, które są oprocentowane przez metodę wkładu pieniężnego, stosowaną w rachunku weksli i bonów skarbowych.

Warrant posiada: bazę reprezentującą dany instrument bazowy np. akcje, współczynnik subskrypcji- mnożnik, pokazujący ile jednostek warrantu równa się jednemu instrumentowi bazowemu.

Dokument ten funkcjonuje na giełdach jako papier wartościowy, chociaż akcją jako taką nie jest. Jest sprzedawany razem z obligacjami i akcjami i daję posiadaczowi ograniczone w czasie lub nieustające prawo do: kupna papierów wartościowych lub innych aktywów po ustalonej cenie, możliwość subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta. Sprzedawany jest również, jako odrębnie notowany na giełdzie walor o samoistnej wartości.

Wyróżnia się dwa rodzaje warrantów :

– niedołączane do dokumentu głównego – na rynkach finansowych obracane są dokumenty główne wraz z warrantami.

– dołączony do dokumentu głównego – odrębnie kwitowany jest: dokument główny, bez warriantu, dokument główny z warrantem, i sam warrant.

Taki sposób notowań pozwala na przeprowadzenie arbitrażu, czyli zakupu dobra lub aktywa na rynku o cenie niższej i odsprzedania go do rynku o cenie wyższej.

Warranty mogą być wystawione imiennie lub na okaziciela. Objęcie lub zapis na akcje przez posiadacza warrantów subskrypcji wykonane jest z wyłączeniem prawa poboru. Prawo to mówi o tym, że pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze. Warranty te mogą zostać objęte przez dowolne podmioty, a spółka emituje je jako własne akcje.

Cena warrantu stanowi od 15 do 20 procent ceny akcji.

Warranty umożliwiają prawo do zakupu i sprzedaży akcji zgodnie z ustaloną ceną i terminem. Mogą też być emitowane jako jedna z prób podwyższenia kapitału zakładowego. Często wykorzystuje się je jako program motywacyjny np. dla instytucji je emitujących.

Warranty umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnych zysków, niosąc ze sobą ryzyko całkowitej utraty kapitału. Poza zmiennością ceny instrumentu bazowego, na wartość warriantu wpływ mają: dywidenda, stopa procentowa, czy wartość czasu. W wyniku ich złożoności i efektu dźwigni, warranty są instrumentami dla doświadczonych inwestorów, którzy stale monitorują ich zachowanie.

Warranty umożliwiają korzystanie inwestorom z efektu dźwigni finansowej potocznie zwanej lewarem finansowym.